Här slösas ingen energi, den skapas.

Att säga att Juvelen tänjer på gränserna på hur hållbar en kontorsbyggnad kan vara är ingen överdrift. Med hjälp av solceller och egenpatenterat system för kylning samt ett avancerat klimatskal har byggnadens energibehov minimerats. Den el som tillförs kommer säkras upp för att bestå av nytillverkad förnybar el och på det sättet bidra till utbyggnaden av en hållbarare energiförsörjning. Ambitionen är att skapa ett attraktivt designat hus som samtidigt är energisnålt, har god inomhusmiljö och innehåller sunda material. Ett hus unikt i sitt slag.

Taket täcks dels av elproducerande solceller dels av växtlighet, så kallat sedumtak. Det ”gröna taket” isolerar och skyddar vid häftiga regn. Solcellerna kan producera ca 72 000 kWh el per år. Det räcker till att driva 1 000 lågenergilampor under ett helt år, dygnet runt.

Fasaden och den unika fönstersättningen är optimerad för att skapa en god arbetsmiljö, samtidigt som direkt solinstrålning undviks. På så sätt behöver byggnaden inte kylas i onödan.

Ny teknik och kontinuerlig utvärdering säkerställer inomhusmiljö i en klass för sig. Värme och kyla regleras för att skapa en så jämn inomhustemperatur som möjligt, oberoende av yttre och inre påverkan.

På Skanska har vi vårt eget sätt att mäta vår förflyttning mot ett mer hållbart byggande. Ju bättre projektet är i förhållande till myndighetskrav desto mörkgrönare färg får projekten i vår Gröna Karta. Juvelen kommer att placera sig i fältet för nära-noll miljöpåverkan.

 

Med vårt eget patenterade system Deep Green Cooling blir Juvelen självförsörjande när det gäller kyla. Systemet utnyttjar bergets temperatur för att kyla och förvärmer uteluften till ventilationen under den kalla delen av året. Systemet ersätter elkrävande installationer som kylmaskiner och värmepumpar.

LEED är ett av de vanligaste certifieringssystemen för kommersiella byggnader i Sverige. Målet är att Juvelen ska certifieras på högsta nivå, vilket ställer mycket höga krav på t ex: energiförbrukning, byggmaterial, vattenanvändning, transporter, avfallsmängder, komfort, dagsljus och närhet till kollektivtrafik.